您现在的位置: 北大分子医学研究所正文

Xiao-Li Tian

发布时间:2011-01-04   阅读次数:10964  
Xiao-Li Tian, Ph.D.

Professor and Chief Scientist of National Basic Research Project of China (973)
Director, Human Population Genetics,
IMM (Institute of Molecular Medicine)
Peking University
Beijing, 100871 China
E-mail: tianxiaoli@pku.edu.cn
Phone: 86-10-6275-5397
Room 318, Ying-Jie Conference Center, Peking University
Beijing, 100871 China
 
Education
1994-1999, Ph. D. Molecular Biology and Pharmacology, Free University of Berlin (Cum laude), Berlin, Germany.
1991-1994, M.Sc. Molecular Cardiology and Biochemistry, Peking Union Medical College, Beijing, China.
1983-1987, B.Sc. Biochemistry, Wuhan University, Wuhan, China.
 
Research interests:
Search for genetic components critical for cardiovascular aging process and related diseases by population-based genetic study and engineered animal models.
 
Professional Experience
2006-present:Principal Investigator, Human Population Genetics, Institute of Molecular Medicine, Beijing University, China.
2004-2006: Staff Research Associate in Centre for Molecular Genetics and Department of Molecular Cardiology, Lerner Research. Institute, Cleveland Clinic Foundation, USA.
1999-2004: Postdoctoral in Centre for Molecular Genetics and Dept. of Molecular Cardiology, Lerner Research Institute, Cleveland Clinic Foundation, USA.
1994-1999: Ph.D. student program in Max-Delbruck Centre for Molecular Medicine, Berlin, Germany.
1993-1994: Assistant Professor in Department of Biochemistry. Cardiovascular Institute and Fu Wai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing
1987-1993: Junior researcher in the Dept. of Biochem. Cardiovascular Institute and Fu Wai Hospital, same as above
 
Grants and Budgets
“Molecular basis of vascular aging and associated diseases”,Chief Scientist of National Basic Research Project of China (973 program) (2013-2017)
“Mechanism of sensation and early-responses to vascular impairments and possible intervention via AGGF1” (Principal Investigator), KeyProgram, by National Natural Science Foundation of China (2011-2016)
“Characterization of a novel isoform of AGGF1” (Principal Investigator), GeneralProgram, by National Natural Science Foundation of China (2010-2013)
“Genetics of ischemic heart disease” (Principal Investigator) in National Basic Research Project of China (973 program) “Mechanisms of critical cardiac diseases and preventive strategies”, by Ministry of Science and Technology PRC (2007-2011)
“The genetics of congenital vascular disease” (Principal Investigator), Key Program, by National Natural Science Foundation of China (2007-2011)
“Multi-factorial analysis of longevity trait in Han Chinese” (Principal Investigator), 985 program by Ministry of Education PRC (2007-2011)
“Development of core facility for generation characterization of large amount of transgenic and knockout mice” (collaborator), supportive program, by Ministry of Science and Technology PRC (2007-2010)
“Startup of Human Population Genetics” (Principal Investigator), 985 program by Ministry of Education PRC (2006-2011)

Group members (Current):
1) Associated Professor (1)
2) Lab Manager (1)
3) Secretory (1)
4) Lab Technician (1)
5) Ph.D. students (11)
6) Guest students (6)
Honors and Awards
The Irvine H. Page Award for Best Publication 2003-2004, Dept. of Mol. Cardiol. The Cleveland Clinic Foundation, 2004
AHA Scientific Session Abstract Award, AHA Scientific Session, Anaheim, 2001.
AHA Postdoctoral Fellowship Award, 2001-2003
The Bernadine Healy Award, Dept. of Mol. Cardiol. The Cleveland Clinic Foundation, 2000.
Award of Excellent Achievement in Science and Technology, 1996, from Ministry of Education PRC (96-176):
Award of Excellent Achievement in Science and Technology, 1995, from Ministry of Education PRC (95-197)
Membership
Asia-Pacific Heart Rhythm, Chinese Society for Cell Biology, Chinese association for physiological sciences, and Genetics society of China.
 
Selected Publications (* correspondence):
1. Wei Dong, Zhenglin Yang,Fan Yang, Jialiang Wang, Yan Zhuang, ChongrenXu, Bo Zhang, Xiao-Li Tian* and Dong Liu*. Suppression of Rap1 impairs cardiac myofibrils and conduction system in zebrafish.Plos One, 2012, 7(11): e50960. doi: 10.1371/journal.pone.0050960. Epub 2012 Nov 30.
2. Ling Zhao,Fan Yang, KeXu, Huiqing Cao, Gu-Yan Zheng, Yan Zhang, Jianxin Li, Hanbin Cui, Xiaomin Chen, Zhiming Zhu, Hongbo He, Xianming Mo, Brian K Kennedy,YousinSuh, Yi Zeng,and Xiao-Li Tian* Common genetic variants of the β2-adrenergic receptor affect its translational efficiency and are associated with human longevity. Aging Cell, 2012, 11(6): 1094-101
3. SaurabhGombar, Hwa Jin Jung, Feng Dong, Brent Calder, Gil Atzmon, NirBarzilai, Xiao-Li Tian, JorisPothof, Jan H.J. Hoeijmakers, Judith Campisi, Jan Vijg and YousinSuh. Comprehensive microRNA profiling in B-cells of human centenarians by massively parallel sequencing. BMC Genomics, 2012, 13(1): 353 (Epub ahead of print)
4. Wen-Jing Wang, Peili Han, Jun Zheng, • Fang-Yuan Hu • Yun Zhu • Jin-Sheng Xie • JianGuo • Zhe Zhang • Jie Dong • Gu-Yan Zheng • Huiqing Cao • Tian-Shu Liu • Qinglin Fu • Lizhong Sun • Bi-Bo Yang •Xiao-Li Tian*. Exon 47 skipping of fibrillin-1 leads preferentially to cardiovascular defects in patients with thoracic aortic aneurysms and dissections. J. Mol. Med. 2012 July 8 (Epub ahead of print)
5. Feng Jiang, Yumei Dong, Chong Wu, Xi Yang, Ling Zhao, JianGuo, Yang Li, Jie Dong, Gu-Yan Zheng, Huiqing Cao, Lijuan Jin, YihongRen, Wenli Cheng, Weiyang Li, Xueqi Li, Xiao-Li Tian*. Fine mapping of chromosome 3q22.3 refines two haplotype blocks in ESYT3 associated with coronary artery disease in Han Chinese,Atherosclerosis(2011), 218(2): 397-403
6. Huaqiang Fang, Min Chen, Yi Ding, Wei Shang, JiejiaXu, Xing Zhang, Wanrui Zhang, Kaitao Li, Yao Xiao, FengGao, Shujiang Shang, Jing-Chao Li, Xiao-Li Tian, Shi-Qiang Wang, Jingsong Zhou, Noah Weisleder, Jianjie Ma, KunfuOuyang, Ju Chen, Xianhua Wang, Ming Zheng, Wang Wang, Xiuqin Zhang, Heping Cheng. Imaging superoxide flash and metabolism-coupled mitochondrial permeability transition in living animals. Cell Research (2011): 21:1-10.
7. Zeng Y, Cheng L, Chen H, Cao H, Hauser ER, Liu Y, Xiao Z, Tan Q, TianXL*, Vaupel JW. Effects of FOXO Genotypes on Longevity: A Biodemographic Analysis.J Gerontol A BiolSci Med Sci. 2010 65(12):1285-99
8. Chen LY, Zhao WH, Tian W, Guo J, Jiang F, Jin LJ, Sun YX, Chen KM, An LL, Li GD, Li Q, Li Y, Wu C, Zhao L, Wang WJ, Zheng GY, Li B, Li XQ, Hu J, Tian XL*. STK39 is an independent risk factor for male hypertension in Han Chinese. Int JCardiol. 2012; 154(2):122-7. (Epub 2010 Oct 2)
9. Yang Li, Wen-Jing Wang, Huiqing Cao, Jiehua Lu, Chong Wu, Fang-Yuan Hu, JianGuo, Ling Zhao, Fan Yang, Yi-Xin Zhang, Wei Li, Gu-Yan Zheng, Hanbin Cui, Xiaomin Chen, Zhiming Zhu, Hongbo He, Birong Dong, Xianming Mo, Yi Zeng and Xiao-Li Tian*. Genetic association of FOXO1A and FOXO3A with longevity trait in Han Chinese populations. Human Molecular Genetics,2009,18(24): 4897-4904.
10. Teng Zhang, Sandro L. Yong, Xiao-Li Tian, Qing K. Wang. Cardiac-specific overexpression of the cardiac sodium channel gene SCN5A is associated with shortening of the PR interval on ECG in transgenic mice. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2007, 355(2):444-50
11. Xiao-Li Tian, Yuanna Cheng, Teng Zhang, Mei-Ling Chang Liao, Sandro L. Yong, Qing K. Wang. Optical mapping of ventricular arrhythmias in LQTS mice with SCN5A mutation N1325S. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2006, 352: 879-883.
12. Xiao-Li Tian, Mugen Liu, RajkumarKadaba, Ayse Anil Timu, Lin Yang, Sun-Ah You, Qiuyun Chen, PrzemyslawSzafranski, ShaoqiRao, David E. Housman, Paul E. DiCorleto, David J. Driscoll, Julian Borrow and Qing Wang. Identification of an angiogenic factor that when mutated causes susceptibility to Klippel-Trenaunay syndrome. Nature, 2004, 427: 640-645.
13. SaraswatiPokharel, Peter P van Geel, Umesh C Sharma, Jack PM Cleutjens, HolgerBohnemeier, Xiao-Li Tian, HeribertSchunkert, Harry JGM Crijns, Martin Paul MD and Yigal M Pinto. Increased myocardial collagen content in transgenic rats over-expressing cardiac ACE is related to enhanced breakdown of AcSDKP and increased phosphorylation of Smad2/3, Circulation, 2004, 110: 3129-3135
14. Xiao-Li Tian*, Yigal Martin Pinto, Olivier Costerousse, Wolfgang-Michel Franz and Martin Paul. Over-expression of angiotensin converting enzyme-1 augments cardiac hypertrophy in transgenic rats. Human Mol. Genetics, 2004, 13(14): 1141-1150.
15. Xiao-Li Tian, Sandro L. Yong, Xiaoping Wan, Ling Wu, Mina, K. Chung, Patrick J. Tchou, David S. Rosenbaum, David R. Van Wagoner, Glenn E. Kirsch, Qing Wang. Mechanisms by which SCN5A mutation N1325S causes cardiac arrhythmias and sudden death in vivo. Cardiovascu. Res., 2004, 61:256-267
16. Xiao-Li Tian* and Martin Paul. Species-specific splicing and expression of angiotensin converting enzyme. Biochem. Pharmacol. 2003, 66(6):1037-44
17. SR. Archacki,G Angheloiu, XL Tian, Fen Lai Tan, Nick DiPaola, Gong-Qing Shen, Christine Moravec, Stephen Ellis, Eric J. Topoland Qing Wang. Identification of New Genes Differentially Expressed in Coronary Artery Disease by Expression Profiling. Physiological Genomics, 2003, 15(1): 65-74
18. Yong S, Tian X, Wang Q. LQT4 gene: the "missing" ankyrin. MolInterv. 2003; 3(3):131-6
19. Kang N, Walther T, Tian XL, Bohlender J, Fukamizu A, Ganten D, Bader M. Reduced hypertension-induced end-organ damage in mice lacking cardiac and renal angiotensinogen synthesis. J Mol Med. 2002, 80(6):359-66.
20. Chen LY, Chen X, Tian XL, Yu XH. Effects of tetrandrine on calcium transport, protein fluorescences and membrane fluidity of sarcoplasmic reticulum. Br. J. Pharmacol. 2000, 131(3) 530-536.
21. Keiichi Sugimura, Xiaoli Tian, Sigrid Hoffmann, et al. Alternative splicing of the mRNA coding for the human endothelial angiotensin-converting enzyme: A new mechanism for solubilization. Bioch. Biophys. Res. Commun. 1998, 247(2): 466-472.
 
Books (Editor-in-Chief)
1. TianXiaoli, Chen Lanying and Hu Rongliang. Principle, Technique and Application of Transgenic Animals.  Ji Lin Scientific and Technique Press. 1st, 1995.
Invited Chapters
1) “Engineered animal models for cardiac hypertrophy” in “Hypertrohpiccardiomuopathy” by Jiang Tenyong, 1sted, 2010, People’s Medical Publishing House.
2) “Genetics of cardiac arrhythmia” in “Cardiac arrhythmias” by Hu Dayi, 1sted, 2010, People’s Medical Publishing House.
3) “Genomics of heart failure” in “Heart Failure” by Zhang Jian, 1sted, 2010, People’s Medical Publishing House.
4) Qing Wang, Meredith Bond, Robert C. Elston, and Xiao-Li Tian, Chapter 96: “Molecular Genetics”. In Eric J. Topol, Textbook of Cardiovascular Medicine. Lippincott Williams and Wilkins Publishers. 2ed, 2001.
5) Chapter 5: “Generation of Transgenic Mice for Cardiovascular Research” in Cardiovascular Disease: Methods and Protocols, Volume 2, Molecular Medicine》,Qing K.Wang。 Humana Press 2006
6) TianXiaoli. Determination of enzyme and its kinetic assay. In: Fang Fude, Chapter 12, ModernMolecular Biological Technique. Union Press. 1st. 1995
 
Invited talks (oversea):
1. “Genetics of therasic arotic anuerysm and dissection”, Council on Basic Cardiovascular Sciences 2012 Scientific Seesions, July 23-26, 2012, New Orleans, Louisiana.
2. “Genetics, enviroments, and longevity”. Duke University, July 18. 17, 2011
3. 1)“AF Mechanisms Learned From Bench”;2)“Basic Mechanisms for Cardiac Arrhythmias”. The 3rd Asia-Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session In Conjunction with 6th Asia-Pacific Atrial Fibrillation Symposium(Oct. 28-30, 2010 ICC Jeju, Jeju Island, Korea):
4. “Genome-wide association study: current status and future in translational medicine in cardiovascular diseases”. International Efforts in Translational Medicine (Sept. 17-19, 2010, Sydney, Australia)
5. “Foxo family and human longevity”, Duke University, Feb. 17, 2009
6. “Genetics of cardiac arrhythmia”, Pfizer, Boston, March 20, 2008
7. “Chromosome abnormalities and cardiovascular diseases”, March 12, 2005, Invitrogen
8. “Abnormal Calcium Handling Involved in Arrhythmogenesis in Transgenic Mouse with Selective Cardiac Expression of Long QT3 Mutation (N1325S)”. North American Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE), 24th Annual Scientific Session, San Francisco, California, USA, May 19-22, 2004.
9. “Fast fluorescence imaging reveals mechanism of spontaneous ventricular arrhythmias in transgenic mice with long QT syndrome type 3 (LQT3) mutation”. North American Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE), 24th Annual Scientific Session, Washington DC, USA, May 14-17, 2003:
10. American Heart Association Scientific Session, Chicago, Illinois, USA. Nov. 17-20, 2002: “Long QT3 Mutation, N1325S, Causes Electrophysiological Remodeling in Transgenic Mouse Model” in the 75th Anniversary Featured Research Session: Novel Insight into Mechanisms of Sudden Death.
11. American Heart Association Scientific Session, Anaheim, California, USA. Nov. 10-14, 2001: “Transgenic model for Long QT and Sudden Cardiac Death” in Insight into Arrhythmogenesis From Novel Animal and Genetic Models.
12. American Heart Association Scientific Session, Anaheim, California, USA. Nov. 10-14, 2001: “Sudden Cardiac Death in long QT transgenic mice” in Late Breaking News Session.
关闭